Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Všeobecné obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

firmy: HRANDOP s.r.o., se sídlem: Havlíčkova 631/16, 784 01 Litovel, IČO: 26834049, DIČ: CZ26834049

zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40108, e-mail: objednavky@efiore.cz, Telefon: 604101017

(dále jen „HRANDOP“)

 

 1.Úvodní ustanovení

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi společností HRANDOP (též „prodávající“ či „příkazník“ či „poskytovatel“) a objednatelem (též „kupující“ „či „příkazce“ či „vypravitel“ – v případě) související s podnikatelskou činností HRANDOP, tj. s  souvisejících činností a v jejich rámci i prodejem zboží. Dále pak i prodejem květinového zboží pro jakoukoliv příležitosti (svatby, narozeniny,) mimo rámec specifických služeb HRANDOP, to vše na základě a v rozsahu živnostenských oprávnění HRANDOP.

 

2. Vymezení pojmů

 

NOZ - Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

TZ - Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

 

3. Informace o zboží a službách

 

Objednatelem se rozumí jednak spotřebitel ve smyslu § 419 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který si v internetovém obchodě prodávajícího koupí na základě kupní smlouvy zboží od prodávajícího či s ním sjedná poskytnutí služby a též podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo osoba jednající v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

 

Zbožím se rozumí movité věci prodávané v internetovém obchodě. 

 

Prodávající na svých webových stránkách uvádí seznam zboží, cenu zboží v českých korunách včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty náklady na služby spojené s dodávkou zboží.

Ohledně prezentace zboží v internetovém obchodě bere kupující na vědomí, že veškerá prezentace zboží v internetovém obchodě (dále též v „e-shopu“) je nezávazného charakteru, není návrhem na uzavření smlouvy a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Pro objednání zboží kupující učiní výběr zboží a učiní následujícími kroky: 

 • výběr zboží a vložení do nákupního košíku 
 • výběr dopravy zboží a způsobu platby
 • vyplnění formuláře s dodacími / osobními údaji, a to až po předchozím seznámení se Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů prodávajícího (jako správce osobních údajů), jenž tím plní svou informační povinnost vůči subjektům osobních údajů. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů správce osobních údajů v aktuálním znění jsou nedílnou součástí těchto VOP
 • možnost seznámení s těmito VOP včetně Reklamačního řádu prodávajícího, jenž je nedílnou součástí VOP
 • před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil
 • odeslání objednávky prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat a zavázat se k platbě“, tímto také kupující udělí souhlas s těmito VOP, včetně jejích nedílných součástí.

Po obdržení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou kupující v objednávce uvedl, že objednávku obdržel. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

 

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením informace o přijetí objednávky (akceptace objednávky) ze strany prodávajícího kupujícímu.

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (např. na internetové připojení, na telefonní hovory) jsou hrazeny kupujícím. 

 

Vždy před uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje kliknutím na tlačítko „Objednat a zavázat se k platbě“ zároveň i souhlas s VOP včetně nedílných součástí VOP, jimiž jsou Reklamační řád a Zásady ochrany a zpracování osobních údajů, všechny dokumenty vždy v aktuálním znění platném k okamžiku odeslání objednávky. Kupující tímto potvrzuje, že byl se všemi dokumenty dle tohoto odstavce řádně seznámen a že s nimi souhlasí.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít smlouvu s kupujícím, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily VOP / kupní smlouvu nebo smlouvu o poskytnutí služeb nebo porušily podmínky užití internetového portálu, užívaného prodávajícím k provozování e-shopu.

 

Kupující bere na vědomí, že dostupnost zboží prezentovaného v internetovém obchodě prodávajícího je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje. V případě, že si kupující objedná nedostupné zboží, zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou zprávu o nedostupnosti. Odesláním této e-mailové zprávy prodávajícího kupujícímu, zaniká závaznost objednávky v rozsahu nedostupného zboží; v ostatních částech zůstává objednávka zachována.

 

Smlouva včetně těchto VOP se realizuje v českém jazyce a lze ji uzavřít jen v českém jazyce.

 

Tyto VOP, ve znění platném k okamžiku odeslání objednávky, jsou nedílnou součástí každé smlouvy.

 

Objednávka a s ní spojená platba je pro kupujícího závazná od okamžiku jejího odeslání prodávajícímu. 

 

Pakliže prodávající nemůže splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo nastaly neovlivnitelné změny, které znemožňují splnění povinností prodávajícího, vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od prodávajícího oprávněně požadovat, prodávající není schopen dodat zboží zákazníkovi v určené lhůtě, případně v ceně, která je uvedena v objednávce, je prodávající povinen neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost stornovat objednávku. V případě, že kupující stornuje objednávku z důvodů uvedených v tomto odstavci, prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o stornu objednávky. 

 

 

5. Platební a dodací podmínky

 

Kupní cena

Na webových stránkách prodávajícího je prezentován seznam zboží s uvedením cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou v českých korunách a jsou uvedeny včetně DPH a souvisejících poplatků kromě nákladů na služby spojené s dodáním zboží

 

Povinnost uhradit kupní cenu zboží vzniká kupujícímu uzavřením kupní smlouvy, a to ihned po akceptaci objednávky kupujícího, tedy ihned po doručení informace o přijetí objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na služby spojené s dodáním zboží (např. přepravní náklady) ve smluvené výši. 

 

Není-li dále výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, rozumí se dále kupní cenou i náklady na služby spojené s dodáním zboží.

 

Způsob platby

Kupující má možnost zvolit v objednávce způsob platby. 

Jedná se o následující možnosti:

okamžitá platba bankovním převodem prostřednictvím platební brány

 

Fakturace

Fakturu za dodání zboží zašle prodávající kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, a to po uzavření kupní smlouvy.

 

Plátcovství DPH

Prodávající je plátcem DPH.

 

Dodací lhůta

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, ode dne řádné úhrady kupní ceny, nejpozději však do třiceti dnů od odeslání objednávky.

Nebude-li zboží dodáno kupujícímu do třiceti dnů od odeslání objednávky kupujícím, může kupující objednávku zrušit nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud již byla uzavřena. 

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu dodáním zboží po uplynutí třicetidenní lhůty, jak je tato specifikována výše. 

 

Způsob dodání

Kupující v rámci objednávky volí způsob dodání zboží. Veškeré náklady, spojené s dodáním zboží kupujícímu, prodávající vždy uvádí u jednotlivých způsobů dodání zboží. 

Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání objednaného zboží probíhalo v několika etapách, bude prodávajícím cena nákladů za dodání účtována pouze jednou.

 

Místo dodání

Objednané zboží bude doručeno na adresu, jež bude kupujícím uvedena v objednávce. 

Při osobním odběru zboží na prodejně prodávajícího bude kupující informován o připravenosti zboží, a to buď prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.

Při dodání zboží přepravcem bude kupující informován o připravenosti zboží a předání k přepravě prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávou.

 

Převzetí zboží

Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a při převzetí zkontrolovat. 

Je-li zásilka poškozena, učiní kupující a přepravce zápis o stavu a o škodě do předávacího protokolu. 

Nepřevezme-li kupující zakoupené zboží, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené zboží prodávajícímu a prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o tomto vrácení zboží, právo na odstoupení od kupní smlouvy

 

Možnost vyzvednutí zboží na prodejnách prodávajícího:

Kupujícímu může být dána též možnost vyzvednutí zboží na prodejnách prodávajícího, a to na adresách:  Babice 78, 785 01 Babice u Šternberka

 

Výhrada vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží, přičemž rozhoduje skutečnost, která nastala později. 

Převzetím zboží kupujícím přechází z prodávajícího na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

 

 

6. Odpovědnost za vady

 

Povinnosti prodávajícího

Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá vady, tj. zejména, že zboží:

 • má vlastnosti ujednané stranami, chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě uskutečněné reklamy
 • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se takové zboží obvykle používá
 • je odpovídající jakosti, životnosti a má další vlastnosti, odpovídající obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu
 • je v odpovídajícím množství, hmotnosti a míře
 • je dodáno s příslušenstvím a adekvátní dokumentací, např. návod na použití, návod na instalaci
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů

Prodávající odpovídá též za vadu, jež byla způsobena nesprávnou montáží či instalací, byla-li tato dle kupní smlouvy provedena či zajišťována ze strany prodávajícího. To se vztahuje též na případy, kdy byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

 

Práva kupujícího na reklamaci zboží, postup při reklamaci zboží a další podmínky jsou upraveny v Reklamačním řádu prodávajícího, jež je nedílnou součástí těchto VOP. 

 

ODKAZ NA REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

7. Odstoupení od smlouvy  

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy, bez udání důvodu, do 14 dnů od převzetí zboží.  

 

Vyloučení odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení je vyloučeno u smluv na dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a bylo-li započato s plněním, za podmínky, že plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Též u smluv na dodávku zboží, včetně alkoholických nápojů, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na prodávajícím, u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží s krátkou dobou spotřeby, u zboží, které bylo nevratně smíseno s jiným nebo vyňato ze zapečetěného obalu a ze zdravotně - hygienických důvodů není vhodné na vrácení, u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil, u dodávek novin, časopisů nebo jiných periodik.

 

Vrácení zboží

Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení zboží, které od prodávajícího obdržel. Nejlépe společně s odstoupením v listinné podobě, a to na adresu:

 

Havlíčkova 631/16, Litovel , 784 01

 

Právo zákazníka odstoupit od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu tím není dotčeno.

 

Kupující je povinen zboží zabalit tak, aby nedošlo k poškození.

Veškeré náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.

Zboží se vrací kompletní, včetně příslušenství, s dokumentací, čisté a v nepoškozeném stavu, s originálním obalem. 

 

Vrácení peněžních prostředků

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky (včetně nákladů na služby spojené s dodáním zboží). 

Prodávající nemá povinnost vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující řádně vrátí zboží prodávajícímu nebo než prokáže, že zboží řádně odeslal prodávajícímu.

Vrácením poškozeného zboží vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody. Tento nárok může prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží bylo předáno osobně popřípadě odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Zaplacená kupní cena včetně nákladů souvisejících s dodáním zboží budou kupujícímu vráceny na účet kupujícího, z nějž byly uhrazeny, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je adekvátní s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na náhradu takové škody oproti pohledávce kupujícího na vrácení peněžních prostředků, které prodávající přijal od kupujícího. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost a neinformoval kupujícího o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku.

V souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupení od smlouvy není v některých případech ze strany kupujícího možné. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn v takovém případě odstoupení od smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady kupujícího poslat kupujícímu zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodů porušení ochranného obalu), je prodávající oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

Od kupní smlouvy o dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jako je květinové zboží, nemůže objednatel odstoupit.

 

 

8.  Ochrana osobních údajů

V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy poskytovatel zpracovává osobní údaje objednatele, a to v nezbytném rozsahu, a dále za účely a způsobem popsaným v Zásadách ochrany a zpracování osobních údajů poskytovatele, jež jsou zveřejněny na www.efiore.cz. Zásady ochrany a zpracování osobních údajů poskytovatele jsou nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek

Poskytovatel, jako správce osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Informace pro spotřebitele 

V souladu se zákonem č. 634/1992 SB., o ochraně spotřebitele, se poskytuje objednateli - spotřebiteli informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Poskytovatel tímto informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízených služeb, souvisejících služeb a dodávaného zboží dle smlouvy věcně příslušný, včetně internetové adresy. Je jím Česká obchodní inspekce, www.coi.cz

 

10. Závěrečná ustanovení

 

Právní vztahy mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. 

 

V případě soudního sporu mezi kupujícím a prodávajícím je místně příslušným soudem soud podle sídla poskytovatele.

Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel jednostranně měnit. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných nebo neúčinných ustanovení platí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3.1.2023

 

 

V Litovel

Jednatel společnosti

Tomáš Bobek

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.