Odesílání dat, prosím o chvíli strpení

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
firmy: HRANDOP s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 631/16, 784 01 Litovel, IČO: 26834049, DIČ: CZ26834049
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40108

e-mail: objednavky@efiore.cz, telefon: 604 101 017
(dále jen „HRANDOP“)

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se v rozporu s povinností prodávajícího vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to vylučuje povaha zboží nebo vady. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Záruka za jakost

Prodávající může svým prohlášením poskytnout ke zboží záruku za jakost, a to nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění. Záruku za jakost zakládá též případné prohlášení v reklamě, jež je dostupná nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy. Záruka za jakost může být poskytnuta a její rozsah určen i uvedením záruční doby nebo doby použitelnosti na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží. Záruka poskytnutá prodávajícím znamená, že zboží bude po stanovenou dobu způsobilé k použití pro obvyklé účely nebo si uchová obvyklé vlastnosti. 

 

Omezení odpovědnosti prodávajícího

Právo z vadného plnění ani právo ze záruky za jakost kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Rozsah odpovědnosti prodávajícího

Prodávající neodpovídá za vady a kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění ani práva ze záruky za jakost

u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím 

pokud to vyplývá z povahy zboží, tj. zboží zuživatelné nebo podléhající rychlé zkáze jako je např. květinové zboží

 

Prodávající neodpovídá za vadu, která vznikla neodbornou manipulací se zbožím ze strany kupujícího, zejména v rozporu s návody nesprávnou instalací či montáží, nesprávným uvedením do provozu, nesprávným užíváním nebo jakýmkoliv užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání, též prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy apod. prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy zboží. 

 

Uplatnění reklamace

 

Lhůty pro uplatnění

Ohledně zuživatelného zboží musí být vady reklamovány ve vyznačené době nejkratší trvanlivosti. U zboží, které podléhá rychlé zkáze, je třeba vady reklamovat ve lhůtě bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, nejdéle však v době použitelnosti zboží. 

Jinak u zboží nutno vadu reklamovat ve lhůtě dvou let od převzetí nebo v případě poskytnuté záruky za jakost ve lhůtě odpovídající záruce (tato může být uvedena na zboží, na jeho obalu, v přiloženém návodu či v reklamě) pokud je delší než doba dvou let. 

 

Způsoby uplatnění reklamace

 

Reklamace musí být uplatněna u prodávajícího prostřednictvím formuláře, jež se nachází na www.efiore.cz, nebo e-mailem na adrese objednavky@efiore.cz nebo telefonicky na čísle 604 101 017  nebo korespondenčně na adrese Havlíčkova 631/16, Litovel 784 01

 

Reklamované zboží je kupující povinen zaslat přepravní službou na adresu Havlíčkova 631/16, Litovel 784 01 nebo osobně předat v provozovně poskytovatele, jejichž seznam je uveden na www.efiore.cz

 

Kupující je povinen reklamované zboží zabalit do vhodného a dostatečně ochranného obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození reklamovaného zboží. U křehkého zboží je nutné i označení příslušnými symboly. 

Zásilka s reklamovaným zbožím musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a aktuální kontaktní údaje kupujícího. Formulář reklamačního listu naleznete na www.efiore.cz

Pro účely reklamace přijímá prodávající reklamované zboží v čistém a hygienicky nezávadném stavu. Jinak má prodávající právo zamítnout reklamaci zboží. 

 

Písemné Potvrzení o uplatnění reklamaci

 

O uplatnění reklamace vystaví prodávající kupujícímu Potvrzení o reklamaci. Toto potvrzení bude mimo jiné obsahovat informaci o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, o způsobu jejího vyřízení a době jejího trvání (včetně potvrzení o provedení opravy). 

V případě zamítnutí reklamace prodávajícím bude obsahem Potvrzení o uplatnění reklamace odůvodnění zamítnutí. 

Vyřízení reklamace

Je-li to možné, rozhodne prodávající o reklamaci ihned. Jinak do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba nutná k případnému odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady se vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li dohodnuto jinak. V případě marného uplynutí lhůty má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží. 

 

30 denní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. 

 

Převzetí zboží k odstranění vady probíhá na náklady prodávajícího. 

 

Je-li nutná demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží před projevením vady, provede prodávající demontáž vadného a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

U reklamace, která je oprávněná, náleží kupujícímu náhrada nezbytných (minimálních) nákladů, kterou musí kupující u prodávajícího uplatnit žádostí nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak nebude prodávajícím přiznána, jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. 

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

 

Práva kupujícího z vadného plnění

Je-li plnění vadné, má kupující možnost dle své volby požadovat:

bezplatné odstranění vady dodáním nového zboží bez vad nebo opravou zboží,  pokud není zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Pokud se však vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen dodání nové součásti nebo opravu vadné součásti. Pro nemožnost nebo z důvodu nepřiměřených nákladů může prodávající odmítnout odstranění vady

 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy v případě, že:

prodávající odmítl odstranění vady nebo ji oprávněně neodstranil

při opakovaném projevení vady

vada je podstatným porušením kupní smlouvy

z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího

 

 

Odstoupit od smlouvy kupující nemůže v případě tzv. nevýznamné vady na zboží, přičemž se má za to, že vada zboží není nevýznamná.

 

Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada na zboží, jež byla v rámci uznané reklamace již dvakrát opravována. 

Podstatné porušení smlouvy je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 

Kupující je povinen poskytnou prodávajícímu součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). 

Kupující je povinen předat zboží k vyřízení reklamace kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Vyzvednutí zboží po vyřízení reklamace a Potvrzení o vyřízení reklamace 

O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailem nebo telefonicky. 

Prodávající předá kupujícímu písemné Potvrzení o vyřízení reklamace, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory ohledně reklamace, nepodaří-li se je vyřešit smírnou cestou, mohou být řešeny příslušným subjektem pro řešení mimosoudních sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha, www.coi.cz

 

 

 

Způsob vyřízení reklamace

Je-li prokázáno, že plnění nebylo provedeno v rozsahu či kvalitě sjednaného plnění, má spotřebitel právo na přiměřené snížení ceny z části služby, která vadu vykazuje.Cenu obstarání dalších služeb lze reklamovat pouze v případě, je-li požadovaná cena vyšší než smluvená. Byla-li smluvní cena v průběhu poskytování služby zvýšena se souhlasem spotřebitele, platí tato vyšší cena. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu reklamaci přijmout a  projednat a s tím, kdo ji podal dohodnout její vyřízení.O způsobu vyřízení reklamace se vyhotovuje zápis s podpisy toho, kdo reklamaci uplatnil i poskytovatele.Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů od jejího uplatnění. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů, pokud se poskytovatel se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. V rozhodnutí o způsobu vyřízení reklamace, musí být určena lhůta k jejich vyřízení. K vyřízení reklamace je ten, kdo ji uplatnil povinen poskytnout poskytovateli  součinnost do jejího vyřízení. Nelze-li ve vyřízení reklamace pokračovat proto, že tomu prokazatelně brání neposkytování součinnosti reklamujícího, je možno reklamaci odmítnout jako neoprávněnou.

 

 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.3.2023

 

V Litovel

 

Jednatel společnosti: Tomáš Bobek

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.